Shiro Kasamatsu Blooming cherry at Toshogu shrine Ueno 1935  M Shiro Kasamatsu, Blooming cherry at Toshogu shrine Ueno, 1935