matisse_polynesia the skyHenri Matisse, Polynesie /Polynesia, Le Ciel /The Sky, 1946